Zo neemt u contact met ons op:
  Patrick: Brecht:  
  0472 999 730 0496 82 72 52  
  patrick[a]geronlas.be brecht[a]geronlas.be  
 
 
   
 
Producten
Herstellingen
 
Merken
EN 1090
 
 
Verkoopsvoorwaarden
Printvriendelijke versie
 

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door GerOnLas afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

1. Rechts- en forumkeuze
Op alle door GerOnLas afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.

Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk of de Vrederechter van het Kanton Roeselare.

2. Betaling
De facturen van GerOnLas zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Roeselare. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken en bij vroegtijdige betaling kan de klant geen aanspraak maken op enige korting. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 0,83% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. en een maximum van 2.000,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door GerOnLas toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen eisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.

3. Korting bij contante betaling
Indien korting bij contante betaling gegeven wordt zal dit steeds vermeld staan op de voorzijde van dit document. Indien dit niet vermeld staat dient dan ook het opgegeven bedrag betaald te worden.
Korting bij contante betaling wordt steeds gerekend op het bedrag exclusief BTW. Het BTW bedrag blijft steeds het bedrag vermeld op de factuur. Dit BTW bedrag moet bijgeteld worden op het bedrag exclusief btw min de korting.

4.Leverings- of afwerkingtermijnen
Levering- of afwerkingtermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.

5. Klachten
Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door GerOnLas wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan GerOnLas ter kennis worden gebracht en bevestigd. Klachten over de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze en voorwaarden binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in onze werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade.

6. Waarborg
GerOnLas is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de constructeur of de invoerder verleend. Voor het geval dat GerOnLas een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer het betrokken materieel exclusief door GerOnLas wordt onderhouden en hersteld. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt houdt aan de instructies van de constructeur of het materieel voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.

Patrick Vlaminck
T: 0472 / 999 730
Industrieweg 45
F: 051 / 620 365
8800 Roeselare
 
 
© 2009 - 2024
Verkoopsvoorwaarden